NDA және авторлық қорғау - Shenzhen Fumax Technology Co., Ltd.
пеотект

Fumax компаниясында біз тұтынушы дизайнын құпия сақтау өте маңызды екенін түсінеміз.Fumax компаниясы тұтынушылардың жазбаша рұқсатынсыз қызметкерлердің кез келген жобалау құжаттарын үшінші тұлғаларға жария етпейтініне көз жеткізеді.

Ынтымақтастықтың басында біз әрбір тұтынушы үшін NDA-ға қол қоямыз.Төмендегідей типтік NDA үлгісі:

ӨЗ АРАСЫ АҚПАРАТТЫ АСЫРМАУ ТУРАЛЫ КЕЛІСІМ

Осы Ақпаратты жарияламау туралы өзара келісім («Келісім») осы DDMMYY жылға және арасында жасалған және жасалған:

Fumax Technology Co., Ltd.ҚЫТАЙ компаниясы/корпорациясы («XXX»), оның негізгі жұмыс орны 27-05# мекенжайында орналасқан, Шығыс блок, Йихай алаңы, Чуанье жолы, Наньшан, Шэньчжэнь, Қытай 518054,

және;

ТұтынушыСеріктестікy, негізгі жұмыс орны 1609 ав.

бұдан әрі осы Келісімге сәйкес «Тарап» немесе «Тараптар» деп аталады.Бұл құжаттың жарамдылық мерзімі қол қойылған күннен бастап 5 жыл.

КУӘ:

ЕСКЕРТПЕ, Тараптар өзара іскерлік мүмкіндіктерді зерттеуге ниетті және соған байланысты бір-біріне құпия немесе меншікті ақпаратты аша алады.

ЕНДІ, СОНДЫҚТАН, осы Келісімшарт бойынша Тараптар төмендегілер туралы уағдаласты:

I БАП – МЕНШІКТІ АҚПАРАТ

Осы Келісімнің мақсаттары үшін «Меншікті ақпарат» кез келген Тарап екінші Тарап ашатын және ашушы Тарап оның меншікті немесе құпия сипатын көрсететін белгімен, мөртабанмен, жапсырмамен немесе басқа таңбамен белгіленген кез келген түрдегі жазбаша, құжаттық немесе ауызша ақпаратты білдіреді. (а) бизнес, жоспарлау, маркетингтік немесе техникалық сипаттағы ақпаратты, (b) үлгілерді, құралдарды, аппараттық құралдарды және бағдарламалық қамтамасыз етуді және (c) кез келген құжаттарды, есептерді, меморандумдарды, жазбаларды, файлдарды немесе талдауларды қоса алғанда, бірақ олармен шектелмейді. жоғарыда аталғандардың кез келгенін қамтитын, қорытындылайтын немесе оларға негізделген қабылдаушы Тарап немесе оның атынан дайындалған.«Меншікті ақпарат» мыналарды қамтымайды:

(а) осы Келісімнің күніне дейін жалпыға қолжетімді;

(b) осы Келісім жасалған күннен кейін қабылдаушы Тараптың заңсыз әрекеті арқылы жалпыға қолжетімді болады;

(c) ақпаратты ашушы тарап басқаларға олардың пайдалану немесе жария ету құқығына ұқсас шектеулерсіз берілген;

(d) жария етуші Тараптан мұндай ақпаратты алу сәтінде қабылдаушы Тарапқа қандай да бір меншіктік шектеулерсіз белгілі болса немесе ақпаратты ашатын Тараптан басқа көзден меншіктік шектеулерсіз қабылдаушы Тарап заңды түрде белгілі болса;

(e) Меншікті ақпаратқа тікелей немесе жанама түрде қол жеткізе алмаған тұлғалар қабылдаушы Тараппен дербес әзірленеді;немесе

(f) құзыретті юрисдикциядағы соттың шешімі бойынша немесе жарамды әкімшілік немесе үкіметтік шақыру қағазы бойынша, егер қабылдаушы Тарап ашып көрсететін Тарап тиісті қорғау нұсқауын сұрай алатындай мұндай оқиға туралы ашып көрсететін Тарапты дереу хабардар етсе, беруге міндетті.

 

Жоғарыда аталған ерекшеліктердің мақсаттары үшін, мысалы, инженерлік-конструкторлық тәжірибелер мен техникаларға, өнімдерге, бағдарламалық қамтамасыз етуге, қызметтерге, пайдалану параметрлеріне және т.б. қатысты ашып көрсетулер жоғарыда аталған ерекшеліктердің шегінде болып саналмайды, себебі олар қоғамдық игіліктердегі немесе Алушының иелігіндегі жалпы ақпаратты ашу.Сонымен қатар, ерекшеліктердің кез келген комбинациясы олардың жекелеген белгілері жалпыға ортақ игілікте немесе Алушының иелігінде болғандықтан ғана жоғарыда аталған ерекшеліктердің шегінде емес, комбинацияның өзі және оның жұмыс принципі жалпыға ортақ болған жағдайда ғана қарастырылады. доменде немесе қабылдаушы Тараптың иелігінде.

 

II БАП – ҚҰПИЯ

(а) Қабылдаушы Тарап ашатын Тараптың барлық Меншiк ақпаратын құпия және жекеменшiк ақпарат ретiнде қорғайды және ашатын Тараптың алдын ала жазбаша келiсiмiнен басқа немесе осы құжатта өзгеше көзделмеген жағдайда, мұндай Меншiктiк ақпаратты ашпауға, көшiрмеуге немесе таратпауға тиiс. кез келген басқа жеке тұлға, корпорация немесе заңды тұлға ашылған күннен бастап бес (5) жыл мерзімге.

(b) Тараптар арасындағы кез келген бірлескен жобаны қоспағанда, қабылдаушы Тарап ашатын Тараптың Меншікті ақпаратын өз пайдасына немесе кез келген басқа жеке тұлғаның, корпорацияның немесе заңды тұлғаның мүддесі үшін пайдаланбайды;Үлкен сенімділік үшін қабылдаушы Тараптардың кез келген елдің заңнамасына сәйкес жария етуші Тараптың Меншікті ақпаратына негізделген тікелей немесе жанама түрде патентке өтінім беруіне қатаң тыйым салынады және кез келген мұндай патентке өтінім немесе патентті тіркеу талаптарды бұза отырып орын алса. Осы Келісімге сәйкес, алушы Тараптардың аталған патентке өтінімге немесе патентті тіркеуге қатысты барлық құқықтары толығымен ашатын Тарапқа ешқандай шығынсыз және залалды өтеу үшін кез келген басқа ресурсқа қосымша ретінде беріледі.

(с) Қабылдаушы Тарап ашатын Тараптың Меншiк ақпаратының барлығын немесе қандай да бiр бөлiгiн қабылдаушы Тараптың кез келген аффилиирленген тұлғаларына, агенттеріне, лауазымды тұлғаларына, директорларына, қызметкерлерiне немесе өкілдеріне (бірлесе отырып, «Өкілдер») ашпауы тиіс. негізін білу.Қабылдаушы Тарап ашатын Тараптың Меншiк ақпаратын алатын кез келген Өкiлiне оның құпия және меншiк сипаты туралы және осындай Өкiлдiң осы Келiсiмнiң шарттарына сәйкес осындай Меншiк ақпаратын қолдауға қатысты мiндеттемелерi туралы хабарлауға келiседi.

(d) Қабылдаушы Тарап өзіне ашылған Меншікті ақпараттың құпиялылығын қорғау үшін өзінің жекеменшік ақпаратын қорғау үшін пайдаланатындай сақтық дәрежесін пайдаланады, бірақ барлық жағдайда кем дегенде ақылға қонымды сақтық дәрежесін пайдаланады.Әрбір Тарап мұндай қамқорлық дәрежесі өзінің меншікті ақпаратын тиісті қорғауды қамтамасыз ететінін білдіреді.

(е) қабылдаушы Тарап ақпаратты ашатын Тарапқа хабардар болатын ашушы Тараптың Меншікті ақпаратын кез келген тұлғаның кез келген заңсыз иемденуі немесе теріс пайдаланғаны туралы жазбаша түрде дереу хабарлайды.

(f) ашушы Тарап немесе оның атынан ұсынатын кез келген құжаттарды немесе материалдарды және кез келген нысандағы барлық басқа Меншікті ақпаратты, соның ішінде қабылдаушы Тарап немесе оның атынан дайындалған құжаттарды, есептерді, меморандумдарды, жазбаларды, файлдарды немесе талдауларды, мұндай материалдардың барлық көшірмелерін қоса алғанда, ақпаратты ашушы Тараптың жазбаша сұрау салуы бойынша кез келген себеппен қабылдаушы Тарап дереу қайтарады.

 

III БАП - ЛИЦЕНЗИЯЛАР, КЕПІЛДІКТЕР НЕ ҚҰҚЫҚТАР ЖОҚ

Мұндай Тарапқа Меншікті ақпаратты немесе басқа ақпаратты беру арқылы алушы Тарапқа қандай да бір коммерциялық құпиялар немесе патенттер бойынша ешқандай лицензия берілмейді немесе тұспалданбайды және берілген немесе айырбасталатын ақпараттың ешқайсысы осыған қатысты қандай да бір мәлімдеме, кепілдік, кепілдік, кепілдік немесе ынталандыруды құрамайды. басқалардың патенттерін немесе басқа құқықтарын бұзу.Сонымен қатар, ашатын Тараптың Меншікті ақпаратты ашуы мұндай ақпараттың дұрыстығына немесе толықтығына қатысты қандай да бір мәлімдемені немесе кепілдікті құрамайды немесе қамтымайды.

 

IV БАП – БҰЗУДЫ ҚОРҒАУ

Әрбір қабылдаушы Тарап ашушы Тараптың Меншікті ақпараты ашушы Тараптың бизнесі үшін орталық болып табылатынын және оны ашатын Тарап немесе ол үшін айтарлықтай шығындармен әзірлегенін мойындайды.Әрбір қабылдаушы Тарап одан әрі залал қабылдаушы Тараптың немесе оның өкілдерінің осы Келісімді бұзуының барабар шарасы болмайтынын және ақпаратты ашатын Тарап осы Келісімнің кез келген бұзылуын немесе бұзылу қаупін жою немесе алдын алу үшін бұйрықтық немесе басқа да әділетті жеңілдіктер ала алатынын мойындайды. қабылдаушы Тарап немесе оның кез келген Өкілдері.Мұндай қорғау құралы осы Келісімнің кез келген осындай бұзылуының айрықша құралы болып саналмайды, бірақ ақпаратты ашып көрсетуші Тарапқа заңда немесе тең құқықта қол жетімді барлық басқа қорғау құралдарына қосымша болады.

 

V БАП – ӨТІНІШ ЕМЕС

Екiншi тараптың алдын ала жазбаша келiсiмi болмаса, тараптардың ешқайсысы да, олардың ешбiр де Өкiлдерi осы күннен бастап бес (5) жыл iшiнде екiншi тараптың ешбiр қызметкерiн жұмысқа алуды сұрамайды немесе шақырмайды.Осы бөлімнің мақсаттары үшін, егер тарап немесе оның Өкілдері тараптың немесе оның Өкілдерінің атынан жалпы таралымдағы мерзімді басылымдардағы немесе қызметкерлерді іздестіру фирмасының жарнамасы арқылы ғана болса, қызметкерлерді шақыруды қамтымайды. мұндай іздеу фирмасын арнайы аталған қызметкерді немесе басқа тарапты сұрауға бағыттаңыз немесе көтермелеңіз.

 

VII БАП - ТҮРЛІ

(а) Осы Келісім Тараптар арасындағы толық түсіністікті қамтиды және осы Шарттың тақырыбына қатысты барлық алдын ала жазбаша және ауызша келісімдерді ауыстырады.Осы Келісімге екі Тарап қол қойған жазбаша келісімді қоспағанда, өзгертулер енгізуге болмайды.

(b) Осы Келісімнің жасалуы, түсіндірілуі және орындалуы, сондай-ақ Тараптардың осы Шарт бойынша туындайтын құқықтық қатынастары оның таңдауына немесе коллизиялық ережелеріне қарамастан, Канада заңдарына сәйкес реттеледі және түсіндіріледі. .

(с) Тараптардың ешқайсысының осы шарт бойынша қандай да бір құқықты, өкілеттікті немесе артықшылықты жүзеге асырудағы ешбір сәтсіздіктері немесе кешіктірулері одан бас тарту ретінде әрекет етпейтіні, сондай-ақ оны жеке немесе ішінара жүзеге асыру кез келген басқа немесе одан әрі жүзеге асыруға кедергі жасамайтыны түсініледі және келісіледі, немесе осы шарт бойынша кез келген басқа құқықтарды, өкілеттіктерді немесе артықшылықтарды жүзеге асыру.Осы Келісімнің қандай да бір шарттарынан немесе шарттарынан бас тарту кез келген шарттарды немесе шарттарды кейіннен бұзудан бас тарту болып саналмайды.Барлық бас тартулар жазбаша түрде болуы және міндеттелетін тараптың қолы болуы керек.

(d) Егер осы Келісімнің кез келген бөлігі орындалмайтын болып есептелсе, осы Келісімнің қалған бөлігі соған қарамастан толық күшінде және күшінде қалады.

(e) Осы Келісім бойынша Меншікті ақпаратты ашу Тараптардың ешқайсысын (i) осы Шарт бойынша басқа Тараппен кез келген қосымша келісім немесе келіссөздер жасасуға немесе басқа Тарапқа одан әрі ақпаратты ашуға, (ii) осы Шартқа кіруден бас тартуға міндеттейтіндей түсіндірілмейді. сол тақырыпқа немесе кез келген басқа тақырыпқа қатысты кез келген үшінші тұлғамен кез келген келісім немесе келіссөздер немесе (iii) ол таңдаған кез келген тәсілмен өз бизнесін жүргізуден бас тарту;дегенмен, (іі) және (ііі) тармақшаларына сәйкес күш салуға байланысты қабылдаушы Тарап осы Келісімнің ешбір ережесін бұзбаған жағдайда.

(f) Егер заңда өзгеше көзделмесе, Тараптардың ешқайсысы екінші Тараптың алдын ала жазбаша келісімінсіз осы Келісімге немесе тиісті талқылауларға қатысты жария мәлімдеме жасай алмайды.

(g) Осы Келісімнің ережелері осы Келісімнің Тараптарының және олардың рұқсат етілген мұрагерлері мен өкілеттіктерінің пайдасына арналған және ешбір үшінші тарап осы ережелерді орындауға ұмтыла алмайды немесе олардан пайда көрмейді.

ОСЫНЫ КУӘЛАНДЫРУ ҮШІН осы Келісімнің Тараптары жоғарыда бірінші рет жазылған күні осы Келісімді орындады.